Taisykles galite pasisiųsti ČIA

 

GLOBOS  NAMŲ  GYVENTOJŲ  VIDAUS

TVARKOS  TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

          Vilkaviškio  rajono  savivaldybės  Gudkaimio  globos  namai  yra  pelno  nesiekianti  įstaiga,  skirta  teikti  trumpalaikę  ar  ilgalaikę  socialinę  globą  vienišiems  senyvo  amžiaus  asmenims,  suaugusiems  asmenims  su  negalia,  kuriems  būtina  priežiūra  ir  slauga,  kai  jie  patys  negali  pasirūpinti  savimi,  gyventi  savarankiškai  arba  neturi  gyvenamojo  būsto.  Įstaigos  steigėjas – Vilkaviškio  rajono  savivaldybės  taryba. 

          Svarbiausias  Globos  namų  tikslas  – tenkinti  gyventojų  socialinius,  kultūrinius  ir  dvasinius  poreikius,  sudaryti  jiems  tinkamas  gyvenimo  sąlygas,  užtikrinti  medicininį,  materialinį  ir  buitinį  aptarnavimą  bei  slaugą.

          Taisyklės  įsigalioja  nuo    patvirtinimo  dienos,  su  jomis  visi  gyventojai  supažindinami  raštiškai  ir  jos  iškabinamos  visiems  prieinamoje  vietoje.

          Visi  Globos  namų  gyventojai  privalo  laikytis  gyventojų  Vidaus  tvarkos  taisyklių.

 

II. GYVENTOJŲ  PAREIGOS

 

1.      Saugoti  ir  tausoti  Globos  namų  inventorių:

1.1.  gyventojas  atsako    visą  inventorių,  esantį  jo  kambaryje;

1.2.  praradus    ar  sugadinus  tyčiniu  būdu – kompensuoja    savo  asmeninių  lėšų.

2.      Nelaikyti  kambariuose  greitai  gendančių  produktų.

3.      Leisti  aptarnaujančiam  personalui  tvarkyti  kambarius,  asmeninius  daiktus.

4.      Su  Globos  namų  darbuotojais  elgtis  mandagiai  ir  pagarbiai,  neįžeidinėti,  nevartoti  necenzūrinių  žodžių.  Kilus  konfliktui  su  aptarnaujančiais  darbuotojais  ar  kitais  gyventojais,  nedelsiant  informuoti  įstaigos  administraciją.                                                                                                                                             

5.      Laikytis  bendrai  priimtinų  sanitarinių  bei  asmens  higienos  reikalavimų.

6.      Laikytis  priešgaisrinės  saugos  taisyklių:

6.1.  kambariuose  nejungti  asmeninių  šildymo  įrengimų;

6.2.  nesinaudoti  sugedusiais  ar  savos  gamybos  elektriniais  prietaisais;

6.3.  nedeginti  žvakių  ir  kitų  atvira  liepsna  degančių  prietaisų,  nerūkyti  kambariuose.

7.      Saugoti  savo  ir  nekenkti  aplinkinių  sveikatai,  vykdyti  medikų  rekomendacijas,  laikytis  paskirto  poilsio  ir  maitinimosi  režimo.

8.      Nepraradę  savarankiškumo  gyventojai  privalo  patys  pagal  galimybes  tvarkytis  savo  asmeninius  daiktus  ir  privačią  teritoriją. 

9.      Laikytis  bendro  poilsio  ir  mitybos  režimo:

9.1.   ramybės  valandos – nakties  poilsis  nuo  22,00  val.  iki  7,00  val.;

9.2.   pusryčiai  -    8,30  -   9,00  val.;

9.3.   pietūs        -  12,30  - 13,30  val.;

9.4.   vakarienė  -  16,30 -  17,30  val..

9.5.   nakties  poilsio  metu  Globos  namų  durys  rakinamos.

10.  Gerbti  kiekvieno  gyventojo  religinius  ir  asmeninius  dvasinius  įsitikinimus.

11.  Perspėti  savo  giminaičius  ir  artimuosius  apie  gyventojų  lankymo  tvarką.

12.  Įstatymo  nustatyta  tvarka  atlyginti  Globos  namams    padarytą  materialinę  žalą.

13.  Išvykstant    Globos  namų  ilgesniam  nei  viena  diena  laikui,  raštiškai  informuoti  Globos  namų  administraciją.

14.  Laikytis  šių  Vidaus  tvarkos  taisyklių.

 

III.GYVENTOJŲ  TEISĖS

15.  Susirgus  jis  gali  pageidauti  atnešti  maistą  į  kambarį  ir  reikalui  esant  pamaitinti.

16.  Sunkiai  vaikštantys  ir  pageidaujantys    savo  lėšas  įsigyti  maisto  produktų  ar  kitų  prekių,  gali  kreiptis  į  soc.  darbuotojus  arba  soc.  darbuotojo  padėjėjus.

17.  Gyventojas  turi  teisę  apskųsti  neteisėtus  darbuotojų  veiksmus  įstaigos  vadovui  ar  aukštesnėms  institucijoms  (įstaigos - steigėjos  administracijai)  ir  kitoms  institucijoms.

18.  Kiekvienas  gyventojas  administracijai  gali  teikti  pasiūlymus  ir  dėl  maitinimo,  sveikatos  priežiūros  bei  socialinių  paslaugų  kokybės  pagerinimo.

19.  Gali  laisvai  disponuoti  savo  asmeniniais  pinigais  arba  patikėti  saugoti  juos  soc.  darbuotojai  pagal  griežtai  numatytą  apskaitą  iki  pareikalavimo.

20.  Turintis  asmeninio  turto  gali  laisva  valia  perduoti    Globos  namams  arba  numatyti  tikslinę  jo  paskirtį.  Tokia  valia  teisiškai  įforminama  ir  tvirtinama  notaro.

21.  Gali  laisvai  reikšti  savo  dvasinius  ir  religinius  įsitikinimus,  pagal  poreikius  pageidauti  dvasininko  paslaugų.

22.  Gauti  informaciją  apie  jo  sveikatos  būklę.

         23.  Nuolat  palaikyti  ryšius  su  savo  giminaičiais  ir  artimais  žmonėmis.

 

IV.  IŠVYKIMO    GLOBOS  NAMŲ  TVARKA

 

24.  Gyventojas    Globos  namų  gali  išvykti  laikinai  (iki  trijų  mėnesių  per  metus)  jei  jis  pats  to  nori  ir  yra  veiksnus:

24.1. jei  išvykstama  ilgesniam  nei  3 (trys)  dienos  laikotarpiui,  išvykimo  terminas  ir sąlygos  įforminamos  raštu;

                24.2. norėdamas  išsaugoti  vietą  gyventojas    laiką,  kurį  negyveno  Globos  namuose moka:    pirmąsias 3(tris)  dienas  visą  nustatytą  mokestį,    likusį  laiką -  30% nustatyto   mokesčio     gyvenimą  Globos  namuose.                  

25.  Išleidžiant  gyventoją  turi  būti  įsitikinta,  kad  asmuo  turės  kur  apsigyventi,  jis  galėsgyventi   savarankiškai  ir  jam  bus  užtikrintos  paslaugos  bendruomenėje.

V.GLOBOS  NAMUOSE  DRAUDŽIAMA

26.  Įnešti  alkoholinius  gėrimus  ir  narkotines  medžiagas  į  Globos  namus.

27.  Vartoti  alkoholinius  gėrimus  ir  narkotines  medžiagas  Globos  namuose.

28.  Rūkyti  patalpose.  Kol  nėra  rūkymui  skirtos  patalpos,  rūkyti  leidžiama  tik  lauke.

29.  Triukšmauti,  garsiai  leisti  muziką.

30.  Šiukšlinti  aplinką,  bendro  naudojimo  patalpas.

31.  Laužyti  ir  gadinti  inventorių,  išsinešti      Globos  namų  teritorijos.

32.  Naudoti  savadarbius  šildymo,  elektros  ir  kitus  prietaisus.

33.  Vaikščioti    Globos  namų  naktinės  ramybės  metu  nuo  22,00 val.  vakaro  iki   7,00 val.  ryto.  Nakties  ramybė  ypatingai  svarbi  gyventojų  poilsiui,  todėl  trikdyti  jos  be  labai  svarbios  priežasties – griežtai  draudžiama. 

34.  Draudžiama  vartoti  fizinę  jėgą,  fizinį  bei  psichologinį  smurtą  prieš  darbuotojus  ir  kitus  gyventojus. 

35.  Savavališkai,  be  administracijos  žinios,  išvykti    Globos  namų  ilgesniam  nei  14  val.  laikui.

36.  Savavališkai,  be  administracijos  žinios,  vestis  į  Globos  namų  patalpas  pašalinius  asmenis.

37.  Savavališkai,  be  administracijos  žinios,  leisti  lankytojams  pasilikti  ilgiau  kaip  po

      20,oo val.  ir nakčiai.

  sistemingą  ir  grubų  gyventojų  Vidaus  tvarkos  taisyklių  nesilaikymą  gyventojas  šalinamas    Globos  namų.

 

VI. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

 

          Globos  namų  administracija  su  kiekvienu  globos  namų  gyventoju  pasirašo  sutartį,  kurioje  abi  šalys  susitaria  dėl  įsipareigojimų.  Administracija  atsako    gyventojų  Globos  namuose  saugumą,  todėl  netoleruoja  ir  netoleruos  grubių  gyventojų  Vidaus  tvarkos  taisyklių  pažeidimų.

          Gerbdami  savo  ir  savo  gyvenimo  kaimyno  teises  ir  įsitikinimus,  būdami  tolerantiški  ir  pakantūs  vienas  kito  atžvilgiu  bei  neabejingi  šalia  esančio  bėdai  ir  skausmui -  bendrai  sukursime  jaukią  ir  saugią  gyvenimo  Globos  namuose  aplinką.

          Gerbkite  savo  ir  šalia  gyvenančio  teisę  į  ramų  gyvenimą. 

          Jūs  to  nusipelnėte!