PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2007 m. lapkričio 30 d.

sprendimu Nr. B-TS-237

 

GUDKAIMIO GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įstaigos pavadinimas: Gudkaimio globos namai;

            1.1. Globos namų adresas: Gudkaimio kaimas, Kybartų seniūnija, LT-70455 Vilkaviškio rajonas. Įstaigos kodas 193037428.

            2. Globos namų steigėjas - Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis, klasifikatoriaus kodas 111107759.

            3. Globos namai yra pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga steigiama, reorganizuojama ir likviduojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais. Globos namai teikia trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą vienišiems, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina priežiūra ir slauga, kai jie patys negali savimi pasirūpinti, gyventi savarankiškai arba neturi gyvenamojo būsto.

            4. Globos namai yra viešas juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, turintis savo atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą ir blanką su savo pavadinimu. Globos namai gali turėti ir naudoti savo simboliką Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

            5. Globos namai turi paramos gavėjo statusą.

            6. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus bei Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymais ir šiais nuostatais.

            7. Gudkaimio globos namų nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Gudkaimio globos namų (toliau – Globos namai) veiklos pobūdį, tikslus, uždavinius, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę bei atsakomybę, likvidavimo bei reorganizavimo tvarką....

Globos namų nuostatai